Asessorament Comptable

La comptabilitat no es limita a controlar el cumpliment dels llibres comptables obligatoris per llei. De fet, també constitueix un element fonamental pel control operatiu de la empresa. Per aquest motiu, li oferim els següents serveis:

  • Disseny del pla comptable.
  • Assentaments, Llibre diari i Llibre major.
  • El Balanç de la situació ( El Patrimoni ).
  • La conta de pèrdues i guanys ( El resultat ).
  • Anàlisi d'estats financers ( La rentabilitat de l'empresa).
  • Elaboració i previsions de Tesoreria.
  • Disseny de circuits administratius.
  • Implementació de programes de comptabilitat a la empresa
  • Viabilitat econòmica i financera.


Persona de contacte:

Xavier Vicente